0901 80 33 79

bachnong.vn@gmail.com

Xuân Thới Đông

H.Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

Mon - Sat

8.00 - 18.00

Liên hệ

Thông tin liên hệ

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.3625933999892!2d106.59559211480149!3d10.860001792264837!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752a4276865b63%3A0xf0f160c2983f4c36!2zQ8O0bmcgdHkgTMaw4bubaSBCw6FjaCBOw7RuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1493444066250